Regulamin serwisu i polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności określają:
   1. politykę i zasady świadczenia usługi Newsletter,
   2. zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.
 2. Administratorem strony i danych osobowych Użytkowników jest KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkach (ul. Słoneczna 13A, 05-091 Ząbki), posiadająca NIP 1251639846 i REGON 36391289500000.

§2. Definicje

 1. „Administrator”KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna lud podmiot przebywająca na Stronie i korzystający z niej.
 3. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.panlanczyk.pl
 4. „Spółka”KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkach (ul. Słoneczna 13A, 05-091 Ząbki), posiadająca NIP 1251639846 i REGON 36391289500000.
 5. „Oferta” – usługa polegająca na bezpłatnym udostępnieniu informacji handlowych, które drogą elektroniczną, korespondencyjną lub poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe może otrzymać od Spółki Użytkownik korzystający ze Strony. Po uprzedniej zgodzie Użytkownika Oferta może zostać udostępniona mu przez Spółkę i przesłana na: - adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, - adres korespondencyjny Użytkownika, - numer telefonu Użytkownika (SMS lub MMS), - przedstawiona podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem.
 6. „Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

§3. Formularze

 1. Administrator stosuje na Stronie formularz umożliwiający Użytkownikowi przekazanie danych osobowych (kontaktowych) i zapisanie się do bazy Administratora w celu otrzymania Oferty dotyczącej usług Spółki oraz Newslettera.
 2. Formularz wymaga od Użytkownika podania:
  - imienia i nazwiska lub nazwy reprezentowanego przez niego podmiotu,
  - numeru telefonu,
  - adresu e-mail.
  Pola te są obowiązkowe.
 3. W celu dodania danych osobowych Użytkownika do zbioru danych Administratora, Użytkownik:
  - udziela zgody na korzystanie z usługi Oferty,
  - udziela zgody na zapisanie się do Newslettera i przetwarzanie jego danych przez Administratora w celach handlowych.

§4. Usługa newsletter

 1. Administrator świadczy usługi Oferta i Newsletter bezpłatnie.
 2. Użytkownik może przystąpić do usługi Oferta i usługi Newsletter w każdym momencie.
 3. Akceptacja Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usług Oferta i Newsletter.
 4. Administrator będzie przetwarzać podane dane osobowe w celu świadczenia usług Oferta i Newsletter.
 5. W celu zwarcia umowy na świadczenie usługi Oferta i Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.) – jeśli dotyczy,
  2. wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.) – jeśli dotyczy.
 6. Powyższe zgody są dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług usługi Oferta i Newsletter przez Administratora. Zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy na świadczeniem usługi Oferta lub usługi Newsletter lub obu usług.
 7. Umowa na świadczenie usługi Oferta i umowa na świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może rozwiązać tę umowę w każdej chwili poprzez
  1. przesłanie na adres poczty elektronicznej [email protected] oświadczenia swojej woli dotyczącego rozwiązania zawartej umowy
  2. wykonanie przez Administratora stosownych czynności prowadzących do usunięcia lub anonimizacji danych osobowych Użytkownika w zbiorach danych Administratora.
 8. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usługi Newsletter lub usługi Oferta. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 31 dni, poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§5. Dane osobowe

 1. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza znajdującego się na Stronie. Administrator przetwarza tylko te dane, które Użytkownik sam udostępni.
 2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości Strony w celu jej ulepszenia lub do profilowania treści i innych komunikatów reklamowych widocznych w obszarze Strony lub poza nią. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej oraz w celach marketingowych. Dane mogą być kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku, w celu i w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. realizacji usług Newsletter i usługi Oferta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  2. kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z marketingiem i edukacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  3. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z marketingiem i edukacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  4. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. podejmowania działań marketingowych, zarządzanie Stroną i prowadzenia działań reklamowych poza Stroną, badania satysfakcji z oferowanych usług, w celu analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka, Pixel Google Ads — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. wykorzystywania cookies na Stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 5. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody w niektórych przypadkach wiąże się z brakiem możliwości wykonania usług i osiągnięcia określonego celu.
 6. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 7. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: [email protected].
 8. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych ze zbioru Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.
 10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego; przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych; do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 12. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom współpracującym dla realizacji celów Administratora. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§6. Stosowane technologie

 1. Administrator stosuje na Stronie następujące technologie obserwujące działania Użytkownika:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Piksel konwersji Google Ads – w celu zarządzania reklamami w Google Ads i prowadzenia działań remarketingowych,
  3. wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową,
  4. wbudowany kod Hot Jar – w celu prowadzenia zanonimizowanej analizy zachowania Użytkowników podczas korzystania z nich ze Strony. Służy zbieraniu informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (m.in. sposobu poruszania się po Stronie i interakcji z elementami jej interfejsu),
  5. wbudowany kod Google Tag Manager – w celu obsługi kodów analitycznych oraz marketingowych osadzanych w strukturze kodu źródłowego Strony.
 2. W celu korzystania ze Strony oraz świadczonych usług niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
  3. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7. Prawa autorskie. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Spółki i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jej zgodą.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na podstawie tych treści.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności należy kierować do Administratora na adres e-mail: [email protected].
 2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności m.in. z powodu rozwoju technologii internetowej, zmian w powszechnie obowiązującym prawie, czy też zmian na stronie internetowej.

Kontakt

Nasza siedziba:
KAN sp. z o.o.
ul. Słoneczna 13a
05-091 Ząbki
Skopiowano do schowka
Korzystamy z plików cookie, aby dopasować stronę Pan Lanczyk do Twoich potrzeb i zainteresowań. OK, NIE POKAZUJ